Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS” w Warszawie S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wymianę 2 pionów instalacji zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wody w budynku administracyjno - hotelowym w warszawie, al. Jerozolimskie 144”

I.Postępowanie nr:  POLONUS/AA/07/2020

II.Informacje dodatkowe

1.SWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pkspolonus.pl, zakładka PRZETARGI.
2.Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Grażyna Mirzałek, e-mail: g.mirzalek@pkspolonus.pl

III.Określenie przedmiotu zamówienia

1.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót remontowych w zadaniu „Wymiana 2 pionów instalacji zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wody w budynku administracyjno - hotelowym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144” realizowanym  w budynku administracyjno – hotelowym należącym do PKS POLONUS, zlokalizowanym na działce 39/1 przy Al. Jerozolimskich 144 w Warszawie:
 • 1)pion nr 1: Wymiana pionu zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wody znajdującego się w pomieszczeniach biurowych poczynając od 1 – 8 piętra z rur stalowych na rury polipropylenowe,
 • 2)pion nr 2: Wymiana całego pionu zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wody znajdującego się w szachcie na korytarzu poczynając od poziomu w piwnicy do 8 piętra wraz z zaworami odcinającymi z rur stalowych na rury polipropylenowe.
2.Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
3.Zamawiający nie dopuszcza do postępowania spółek w restrukturyzacji, upadłości i likwidacji.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
8.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 5300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

IV.Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby usługa będąca przedmiotem zamówienia była wykonana w terminie do dni 30 dni od dnia podpisania umowy.

V.Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w okresie nie krótszym niż 3 lata do daty złożenia oferty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat należycie zrealizował co najmniej 3 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Potwierdzenie musi zostać wykonane załączonymi dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie – załącznik  Nr 6 do SWZ. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata – w tym okresie, o wartości przekraczającej co najmniej dwukrotnie wartość całkowitą oferty brutto przewidzianą do realizacji przez Wykonawcę. Potwierdzenie musi zostać wykonane załączonymi dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie – załącznik  Nr 6 do SWZ.
4.Dowodami, o których wyżej mowa, są:
 • • poświadczenie,
 • • inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.
5.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie wykonanych robót zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
6.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej związanej  przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość umowy brutto, ważną co najmniej przez przewidziany w umowie okres wykonywania umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obejmujące powstanie katastrofy budowlanej wskutek zaniedbania Wykonawcy, a także odpowiedzialność za wszelkie inne szkody (zarówno osobowe jak i majątkowe), które Wykonawca może spowodować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy tak w trakcie jej wykonywania jak i ujawnione później), a w przypadku krótszego okresu ubezpieczenia zobowiąże się do jego przedłużenia i złoży do oferty stosowne oświadczenie.                           

VI.Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII.Kryteria oceny ofert    


1.Przy ocenie oferty Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującego kryterium i jego znaczenia:

NrKryterium Waga
1.Cena oferty (z podatkiem VAT)    100%


2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru – cena oferty brutto – 100%.
3.Po otwarciu ofert Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
4.W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5.Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6.W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który Wykonawca miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Ofertę należy złożyć w Sekretariacie, IV p. w siedzibie Zamawiającego, do dnia 22.07.2020 r. do godz. 12:00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.
2.Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie w terminie złożyć oferty.
3.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
4.Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
5.Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, Sala konferencyjna, IV piętro w dniu 22.07.2020 r. o godz. 12:30.
6.Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców.
7.Informacje, o których mowa w pkt 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8.Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

IX.Termin związania ofertą

1.Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X.Zastrzeżenie możliwości odwołania przetargu

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert.
2.O odwołaniu postępowania konkursowego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Oferentów, którzy:
1)ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku odwołania postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2)złożyli oferty – w przypadku odwołania postępowania po upływie terminu składania ofert.  

XI.Zastrzeżenie możliwości zmiany warunków postępowania określonych w SWZ


1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania określonych w SWZ.
2.O wszelkich zmianach dotyczących SWZ Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – przed upływem terminu składania ofert.

XII.Zastrzeżenie możliwości i przesłanki unieważnienia postępowania

1.Na każdym etapie konkurs może być unieważniony, w tym również po dokonaniu oceny ofert może być unieważniony bez konieczności podawania przyczyn przez Zamawiającego.
2.W przypadku unieważnienia konkursu Wykonawcom w nim biorącym nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

XIII.Do konkursu ofert nie stosuję się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2013.907.j.t.), wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ww. ustawie.
SWZ
Ogłoszenie
Ogłoszenie o złożonych ofertach i wyborze oferty
 

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, NIP: 525-000-01-27 (dalej: My, Spółka lub PKS POLONUS). Jesteśmy właścicielem Hostelu „Zachodni”, Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia oraz Przewoźnikiem wykonującym krajowe i międzynarodowe przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS POLONUS wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług przewozowych i hostelowych
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
 • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
 • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS POLONUS przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
 • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
 • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się