Co jest podstawą do złożenia reklamacji?
Podróżny albo osoba uprawniona może złożyć do przewoźnika reklamację, dotyczącą jakości świadczonych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (np. opóźnienia, niewłaściwego komfortu podróży itp.). źródło>>

W jaki sposób złożyć wniosek o reklamację i co powininna zawierać?
Wniosek składa się w formie pisemnej i powinien on zawierać:
  • datę sporządzenia;
  • nazwę i adres przewoźnika;
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) składającego reklamację;
  • przedmiot roszczenia wraz z uzasadnieniem;
  • kwotę roszczenia oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu (biletu);
  • wykaz załączonych dokumentów;
  • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do wniosku powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd) oraz oryginały lub potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia - w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa powyżej, przewoźnik prosi Klienta, aby uzupełnił dokumentację w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nieuzupełnienie dokumentów spowoduje, że reklamacja nie będzie rozpatrzona. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 .) źródło>>

Czy reklamacje i skargi można składać na Fanpage PKS POLONUS?
Nie. Fanpage PKS POLONUS nie jest oficjalnym kanałem Spółki do składania skarg i reklamacji. Reklamacje składane sa za pomocą formularza, który znjduje się  na stronie pkspolonus.pl w zakładce kontakt.

Czy zakupiony bilet przez Internet mogę zwrócić?
Tak. Zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Biletów warunkiem możliwości zwrotu lub zmiany biletu jest zgodność tej operacji z Regulaminem Przewozów przewoźika Polonus, z którym została zawarta umowa w trakcie zakupu biletu, a zwrot lub zmiana następuje, w sposób zgodny z tym Regulaminem. Za zwroty pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% ceny biletu zwracanego określona w Regulaminie Przewozów Przewoźnika POLONUS. Czynności związane z realizacją, o których mowa,  mogą być wykonywane poprzez serwis www.pkspolonus.pl (zakładka Zarządzaj biletem - Moje konto – Zwrot biletu) nie później niż przed odjazdem autokaru.

Czy zakupiony bilet przez Internet mogę zwrócić w Kasie PKS na Dworcu Zachodnim?
Nie. Ponieważ sprzedaż biletów poprzez portal pkspolonus.pl jest oparta na całkowicie autonomicznym systemem płatności PayU, bilety zakupione przez internet można zwrócić wyłącznie poprzez portal pkspolonus.pl

Kupiłem bilet, na  PKS POLONUS, ale autobus nie przyjechał czy należy mi się 100% zwrot należności?
Tak. Pasażerowi przysługuje zwrot należności za bilety w przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu, odwołania przejazdu, a także innych przyczyn uniemożliwiających wykonanie zaciągniętych przez PKS POLONUS zobowiązań wobec pasażera.