Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisu internetowego https://pkspolonus.pl/(dalej „Serwis”).

 
Serwis, w zakresie sprzedaży biletów oraz prezentacji informacji pasażerskiej działa w oparciu o system Dworzec Online (dalej „System Dworzec Online”). System Dworzec Online jest zintegrowanym, wielomodułowym systemem informatycznym do zarządzania operacyjnego siecią dworców i przewoźników, wspierającym organizację przejazdów autokarowych oraz sprzedaż biletów na te przejazdy.

 

Administratorem Serwisu oraz Systemu Dworzec Online jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa (dalej także jako „PKS POLONUS”).
 

Dane osobowe gromadzone przez PKS POLONUS za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).


Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000376721, REGON: 000617166, NIP: 525-000-01-27, Kapitał zakładowy: 9.000.000 zł, wpłacony w całości, e-mail: sekretariat@pkspolonus.pl, telefon: 22 823 62 00
 
Inspektor ochrony danych

PKS POLONUS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.. Kontakt z nim jest możliwy w formie elektronicznej, na adres e-mail: iod@pkspolonus.pl.
 
Rodzaj przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych przez PKS POLONUS danych użytkowników Serwisu jest różny, w zależności od aktywności użytkownika. Przy zakupie za pośrednictwem Serwisu biletu bez zakładania konta klienta (o czym szerzej poniżej) użytkownik podaje, a PKS POLONUS przetwarza następujące dane:

a. dane obowiązkowe:
1. imię i nazwisko
2. adres e-mail, na który zostanie wysłany Bilet
b. dane opcjonalne:
1. numer telefonu komórkowego, do wysłania Biletu SMS
 
W przypadku rejestracji w Serwisie (zakładanie konta klienta) użytkownik podaje a PKS POLONUS przetwarza następujące dane:

a. dane obowiązkowe:
1. imię i nazwisko lub nazwa
2. adres e-mail
b. dane opcjonalne:
1. numer telefonu komórkowego, do wysyłania Biletów SMS.
 
Dane podane w trakcie rejestracji mogą być aktualizowane lub uzupełniania w każdym momencie posiadania konta klienta. W przypadku żądania użytkownika wystawienia faktury za zakup biletu, użytkownik podaje dodatkowo a PKS POLONUS przetwarza dane do faktury (nazwa (firma), adres, numer NIP).

W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika na otrzymywanie od PKS POLONUS newslettera, użytkownik podaje a PKS POLONUS przetwarza następujące dane:
1. adres e-mail
 
W ramach procesu reklamacji użytkownik podaje a PKS POLONUS przetwarza następujące dane:
1. imię i nazwisko,
2. nr telefonu kontaktowego,
3. adres e-mail,
4. adres zamieszkania lub inny adres korespondencyjny,
5. kwota roszczenia i numer rachunku bankowego lub adres klienta właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności
 

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego z Administratorem, przetwarzaniu poddawane są dane podane przez podmiot danych osobowych. W zależności od załatwianej sprawy, katalog danych może być następujący: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa i adres firmy, adres mailowy, adres korespondencyjny firmy, adres siedziby firmy, numer NIP, REGON, numer konta bankowego, numer dokumentu tożsamości uprawniającego
do zniżki, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub pracownika osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

 
Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika Serwisu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu utworzenia konta klienta, realizacji internetowej sprzedaży biletów, prawidłowego wykonania umowy przewozu,
w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej i procesu reklamacji, w tym:

1. w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów, wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej i procesu reklamacji oraz utworzenia konta klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2. w celach analitycznych, takich jak: optymalizacja naszych produktów na podstawie opinii użytkowników Serwisu na ich temat, doboru usług do potrzeb naszych klientów i ich zainteresowania, logów technicznych aplikacji, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp., co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, m.in. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami oraz udzielanie informacji, do którego wprost jesteśmy zobowiązani z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust.1 c) RODO;
4. w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego używając poczty elektronicznej na podstawie zgody użytkownika (w przypadku jej wyrażenia)
-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
5. w celu oferowania klientom produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb za pomocą profilowania obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
6. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
7. w celach archiwalnych, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Dane osobowe są pozyskiwane od osób, których dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości wykonania celów, w jakich dane są zbierane, w tym zawarcia umowy sprzedaży, wydania faktury, obsługi posprzedażowej i obsługi reklamacji lub prowadzenia konta klienta.
 


Konto klienta

Użytkownicy Serwisu mają możliwość założenia za pośrednictwem Serwisu osobistego konta klienta w Systemie Dworzec Online. Utworzonym za pośrednictwem Serwisu kontem klienta użytkownik może posługiwać się we wszystkich portalach internetowych, które działają w oparciu o System Dworzec Online i których administratorem lub współadministratorem jest PKS POLONUS (dalej „Serwis Partnerski”). Pełen wykaz Serwisów Partnerskich znajduje się na stronie internetowej https://dworzeconline.pl/info/wirtualny-dworzec/polityka-prywatnosci/wykaz-portali-partnerskich
 
Zapewniamy, że do momentu pierwszego logowania się do konta klienta w danym Serwisie Partnerskim, dane osobowe użytkownika tego konta klienta, nie będą przetwarzane przez ten Serwis Partnerski.
 
Posiadanie konta klienta daje dostęp do dodatkowych funkcjonalności Systemu Dworzec Online, m.in. zarządzania zamówieniami i biletami (dostęp do historii zamówień, możliwość bezpłatnej zmiany daty wyjazdu (przebukowania biletu), możliwość ponownej wysyłki Biletu SMS), a także korzystania z ofert specjalnych, dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, takich jak: śledzenie statusu transakcji, specjalne promocje oraz program lojalnościowy, łatwe zwroty biletów oraz możliwość zdobycia kodów rabatowych.
 
Użytkownik może w każdej chwili złożyć wniosek o usunięcie swojego konta klienta, wysyłając żądanie na adres iod@pkspolonus.pl. Ze względów technicznych usuwanie konta polega na anonimizacji danych, czyli przekształcaniu danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Pozwala to na trwałe usunięcie powiązań między danymi osobowymi, a osobą, której dotyczą.

W ten sposób informacje, które przed anonimizacją były danymi osobowymi, przestają nimi być. Usunięcie nie będzie dotyczyło danych osobowych objętych ustawowymi terminami przechowywania.
 
Żądanie usunięcia konta klienta w Serwisie lub którymkolwiek Portalu Partnerskim spowoduje zablokowanie możliwości logowania się w Serwisie oraz wszystkich Portalach Partnerskich do momentu założenia nowego konta klienta.
 
Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika w ramach konta klienta będą przechowywane do momentu usunięcia konta klienta, z zastrzeżeniem, że do danych osobowych dotyczących realizacji umów przewozu, stosuje się postanowienia poniższe.
 
Dane osobowe użytkownika/pasażera będą przechowywane do zakończenia wykonania umowy przewozu, a po jego zakończeniu:

1. przez okres obsługi posprzedażowej (np. w celu rozpatrywania reklamacji),
2. do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z nabyciem biletu,
3. przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 
Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do czasu:

1. zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu odnośnie przetwarzania ich w tym celu,
2. cofnięcia przez użytkownika udzielonej wcześniej zgody,
3. podjęcia decyzji przez administratora, że dane się zdezaktualizowały.
 

Prawa związane z ochroną danych osobowych

Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3. prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:

(i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
(ii) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
(iii) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
(iv) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
(v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu PKS POLONUS podlega;
(vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy:

(i) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PKS POLONUS ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
(ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
(iii) dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
(iv) wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje administrator, przetwarzając dane osobowe użytkownika,

5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6. prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym, że odbywa się to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. prawo do przeniesienia danych (eksport do pliku),
8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działanie lub zaniechanie administratora, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: iod@pkspolonus.pl. lub pocztą lub osobiście na adres siedziby PKS POLONUS: Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa.
 
Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane przez PKS POLONUS:

1. przewoźnikom, którzy świadczą usługę przewozu na podstawie nabytego w ramach Serwisu biletu  w zakresie danych umieszczonych na fakturze oraz  w zakresie niezbędnym do realizacji umowy przewozowej, w szczególności w celu prawidłowego wykonania umowy przewozu i zapewnienia możliwości kontroli biletów oraz obsługi procesu reklamacji, przy czym w przypadku biletów na przejazdy międzynarodowe, imię i nazwisko oraz adres posiadacza biletu mogą zostać udostępnione przewoźnikom zagranicznym w kraju docelowym oraz w krajach  przez które prowadzi trasa przejazdu, celem przeprowadzenia prawidłowej kontroli biletu. Dane (tj. imię, nazwisko oraz adres email) mogą też zostać udostępnione podmiotowi realizującemu płatność za zakup, celem przekazywania Klientowi informacji o statusie zlecenia płatniczego.
W związku z powyższym, może mieć miejsce sytuacja, w której dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), o ile jest to uzasadnione w związku z celem przetwarzania danych. W takim przypadku, Administrator wdraża specjalne środki bezpieczeństwa poprzez dołożenie starań, aby dane zostały przekazane do państwa uznanego za Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub podpisując z kontrahentem Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
2. naszym podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, są to w szczególności firmy świadczące usługi archiwizacyjne, informatyczne, prawne, marketingowe, agenci sprzedaży, call center,
3. partnerom biznesowym, których systemy sprzedażowe, na podstawie zawartej umowy działają w oparciu o System Dworzec Online, w przypadku gdy użytkownik konta klienta przeprowadził proces rejestracji lub dokonał zakupu biletu przy użyciu Portalu Partnerskiego.

 

Zastosowanie plików cookie

Podczas odwiedzin w naszym Serwisie w przeglądarce użytkownika zapisywane są informacje w formie plików cookie, czyli niewielkich plików tekstowych. W plikach tych zapisywane są dane o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny internetowej. Pozwala nam to dostosować zawartość Serwisu do preferencji użytkownika oraz dokonywać optymalizacji korzystania z tych usług, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić treść dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb. Ułatwia to tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu. Podczas analizowania i zapisywania statystyk korzystamy z Google Analytics i Google AdWords.
 

Pliki cookie zapisywane na urządzeniu końcowym nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania funkcji zapisywania plików cookie oraz usunięcia już istniejących plików cookie. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują tworzenie plików cookie na urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie na jego urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp i dokonać zmiany swoich preferencji dotyczących plików cookie klikając na baner cookie [link ].

Aby zmienić te ustawienia, można skorzystać również z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookie w danej przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcji Serwisu, a co za tym idzie, może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie oferty internetowej. Dlatego też zalecamy pozostawienie włączonej funkcji plików cookie.
 
Serwis korzysta z kodów remarketingowych zewnętrznych podmiotów, dzięki którym możemy optymalizować naszą ofertę marketingową oraz z których korzystamy
do celów marketingowych w oparciu o zainteresowania. Przekazywane dane mogą zawierać dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP).
 
Google Ads
 

W celu optymalizacji naszej oferty korzystamy z technologii Google Ads, firmy Google LLC. Wykorzystywana jest ona do tworzenia profili użytkowania pod pseudonimem,
z uzyskaniem informacji o sposobie przeglądania stron z użyciem plików cookie. Dane analizowane są za pomocą algorytmu, dzięki czemu na zewnętrznych stronach internetowych, w zależności od zainteresowań, mogą pojawiać się oferty naszych produktów, w formie banerów lub reklam. Bez zgody osoby, której te dane dotyczą, profile użytkowania pod pseudonimem nie są zapisywane razem z danymi osobowymi danego pseudonimu. W każdej chwili użytkownik może wycofać zgodę na tworzenie profili użytkowania pod pseudonimem, mających na celu udostępnianie reklam dostosowanych do zainteresowań, m.in. poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

 
Google Analytics
 

Do procesu analizy statystyk Serwis korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia firmy Google LLC. Google Analytics stosuje pliki cookie, które zapisywane
są na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzysta on z Serwisu. Narzędzie pozwala powiązać aktywność użytkowników Serwisu
z ich aktywnością na innych stronach. Adres IP jest przetwarzany na terenie krajów UE lub innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w formie skróconej,
co wyklucza możliwość bezpośredniego rozpoznania danej osoby. Google Analytics korzysta z tych informacji do przygotowywania raportów na temat aktywności użytkowników w Serwisie.


Adres IP zarejestrowany przez Google Analytics za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika nie jest zapisywany przez Google razem z innymi danymi. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. W takim wypadku nie wszystkie funkcje niniejszej witryny internetowej mogą będą w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie przez Google Analytics danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz danych dotyczących korzystania z tej witryny internetowej oraz na przetwarzanie tych danych przez Google Inc.
 
Wtyczki społecznościowe
 

W naszym Serwisie korzystamy z wtyczek portalu społecznościowego Facebook, którego właścicielem jest firma Facebook Inc. Wtyczka znajduje się w naszym Serwisie
i początkowo nie jest aktywna. Po wywołaniu serwisu społecznościowego otworzy się nowe okno z zaproszeniem do zalogowania się. W takim przypadku na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie. Jeśli użytkownik nie kliknie tego przycisku lub nie jest zalogowany w danym portalu społecznościowym, plik cookie nie zostanie zapisany na jego komputerze. Jednak w momencie wejścia w interakcje z wtyczką, na przykład klikając przycisk witryny Facebook „Lubię to” lub zostawiając komentarz, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwisu społecznościowego, a następnie zostanie tam zapisana.


Za działanie stron Serwisu w portalu Facebook odpowiedzialność ponosi PKS POLONUS wspólnie z firmą Facebook. Za gromadzenie i przetwarzanie tych danych odpowiedzialna jest firma Facebook. Korzystamy przy tym z udostępnianych przez firmę Facebook anonimizowanych danych statystycznych służących do analizy naszego Serwisu w portalu Facebook na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. f) RODO.
 
Obowiązywanie Polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym PKS POLONUS niezwłoczne poinformuje użytkowników Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS"
w Warszawie S.A., Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa lub  iod@pkspolonus.pl

 
 
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2022 r.