Polityka prywatności (I) 
Polityka plików cookies (II) dla Użytkowników serwisu internetowego
www.pkspolonus.pl 
oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób korespondujących
z PKS POLONUS drogą mailową (III)
 

I. Zasady przetwarzania przez PKS POLONUS SA danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego https://pkspolonus.pl/

 

1. Informacje podstawowe
1) Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników korzystających z serwisu internetowego https://pkspolonus.pl/ (dalej jako „Serwis”).

2) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest:
 

PKS Polonus S.A. z siedzibą w Warszawie,

Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa,

KRS: 0000374721, NIP: 5250000127, REGON: 000617166,

dalej jako „Administrator” lub „My”.
 

3) Możesz się z nami skontaktować drogą mailową pisząc na adres e-mail: sekretariat@pkspolonus.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

4) Każdy, kto korzysta ze Serwisu jest jej „Użytkownikiem”.

5) Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako „RODO”.

6) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@pkspolonus.pl

7) Serwis, w zakresie sprzedaży biletów oraz prezentacji informacji pasażerskiej działa w oparciu o system Dworzec Online (dalej „System Dworzec Online”). System Dworzec Online jest zintegrowanym, wielomodułowym systemem informatycznym do zarządzania operacyjnego siecią dworców i przewoźników, wspierającym organizację przejazdów autokarowych oraz sprzedaż biletów na te przejazdy. W Serwisie Użytkownik może kupić bilet na przejazd realizowany przez PKS Polonus jak i na przejazdy innych Przewoźników.


2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu


2.1. Formularz kontaktowy
1) Jeżeli napiszesz do nas przez formularz kontaktowy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz przy wykorzystaniu danych kontaktowych, które podasz w formularzu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2) W przypadku gdy zwrócisz się do Nas z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeżeli będziesz stroną umowy) albo na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przedstawieniu zamówionej oferty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jeżeli reprezentujesz podmiot prawny.

3) Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz archiwizacja danych.


2.2. Formularz „Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter” – zapis na Newsletter

1) Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza „Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter” będziemy przetwarzać w celu przesyłania Ci Newslettera z informacjami o naszych ofertach, rabatach.

2) Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Po wycofaniu zgody na otrzymywanie Newslettera , Twoje dane osobowe będziemy przechowywać w celach archiwalnych oraz na wypadek ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Newsletterem, a także w celu zapewnienia możliwości wykazania, że działania newsletterowe prowadzone były zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz archiwizacja.


2.3. Formularz REJESTRACJA konta Użytkownika

1) Użytkownicy mają możliwość założenia za pośrednictwem Serwisu osobistego Konta Użytkownika w Systemie Dworzec Online. Utworzonym za pośrednictwem Serwisu Kontem, Użytkownik może posługiwać się we wszystkich portalach internetowych, które działają w oparciu o System Dworzec Online. Pełen wykaz serwisów partnerskich znajduje się na stronie internetowej: https://dworzeconline.pl/info/wirtualny-dworzec/polityka-prywatnosci/wykaz-portali-partnerskich .

2) Rejestrując się na https://pkspolonus.pl/zarejestruj jesteś zobowiązany podać dane w zakresie: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te będziemy przetwarzać w celu zarejestrowania i prowadzenia konta Użytkownika. Opcjonalnie możesz podać numer telefonu celem otrzymywania biletów SMS.

3) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w powyższym celu jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jakim jest rejestracja i prowadzenie Konta umożliwiającego:

a) zarządzania zamówieniami i biletami (dostęp do historii zamówień, możliwość bezpłatnej zmiany daty wyjazdu (przebukowania biletu),

b) możliwość ponownej wysyłki Biletu SMS),

c) korzystanie z ofert specjalnych, dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, takich jak: śledzenie statusu transakcji, specjalne promocje oraz program lojalnościowy, łatwe zwroty biletów oraz możliwość zdobycia kodów rabatowych.

4) Dane podane w trakcie rejestracji mogą być aktualizowane lub uzupełniane w każdym momencie posiadania Konta.

5) Użytkownik może w każdej chwili złożyć wniosek o usunięcie swojego Konta, wysyłając żądanie na adres iod@pkspolonus.pl Ze względów technicznych usuwanie Konta polega na anonimizacji danych, czyli przekształcaniu danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

6) Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz archiwizacja danych.

7) Jeżeli podczas rejestracji zaznaczysz dobrowolną zgodę na otrzymywania od PKS Polonus informacji handlowej drogą elektroniczną, Twój adres mailowy, będzie przetwarzany w tym celu na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 

2.4. Zakup biletów
1) Chcąc zakupić bilety za pośrednictwem Serwisu jesteś zobowiązany podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu celem otrzymania biletów SMS.

2) Administratorem danych osobowych Użytkowników zakupujących bilet jest Przewoźnik, który realizuje kurs, na który został zakupiony bilet. Dane te będą przetwarzane przez Przewoźnika w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów, wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów oraz obsługi posprzedażowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3) W przypadku zakupu przez Serwis biletu na kurs realizowany przez innego Przewoźnika niż PKS POLONUS, PKS POLONUS w stosunku do danych osobowych przekazanych przez Serwis w celu zakupu biletu, pełni rolę podmiotu przetwarzającego.

4) W przypadku żądania Użytkownika wystawienia faktury za zakup biletu, Użytkownik podaje dodatkowo, a Przewoźnik przetwarza dane do faktury (nazwa (firma), adres, numer NIP) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest poprawne wystawienie faktury).

5) Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Przewoźnika w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami oraz archiwizacja danych.


2.5. Zwrot biletów i reklamacje
1) Użytkownik może zwrócić bilet zakupiony bez rejestracji Konta, za pomocą formularza: https://pkspolonus.pl/zarzadzaj-biletem/zwrot-biletu . W celu zwrotu biletu należy podać adres mailowy, na który bilet został zakupiony, numer biletu oraz numer kursu.

2) Bilet może zostać zwrócony również po zalogowaniu się na Konto Użytkownika (zakładka Moje konto – Historia zrealizowanych zamówień – Szczegóły zamówienia – Akcje – Zwróć z opłatą – „Wykonaj zwrot z potrąceniem opłaty manipulacyjnej") .

3) Dane osobowe przetwarzane w celu zwrotu biletu przetwarzane są przez Przewoźnika na podstawie realizacji obowiązków ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe).

4) Jeżeli Użytkownik złoży za pośrednictwem Serwisu reklamację, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia, rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację na podstawie realizacji obowiązków ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 

3. Prawa Użytkowników
1) Na zasadach opisanych w RODO, przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych, przekazanych za pomocą naszego Serwisu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);

b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

c) prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e) prawo żądania przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w tym w celach marketingowych (art. 21 RODO);

g) prawo wycofania zgody marketingowej– jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości o naszych ofertach na podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail, masz prawo odwołać taką zgodę w każdym momencie.

2) W celu realizacji swoich praw prosimy wysłać wniosek ze swoim żądaniem na adres mailowy: iod@pkspolonus.pl , sekretariat@pkspolonus.pl, pocztą lub osobiście na adres siedziby PKS POLONUS: Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa.

3) W przypadku otrzymywania od Nas wiadomości newsletterowych na adres mailowy, masz zawsze możliwość wypisania się z listy mailingowej (anulowania subskrypcji) i tym samym wycofania swojej zgody poprzez kliknięcie w link dostępny na dole wiadomości.

4) Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


4. Odbiorcy danych

1) Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu serwerów oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, wysyłania mailingu i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) oraz dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi odpowiednie wsparcie (kancelaria prawna lub firma windykacyjna), firmy świadczące usługi archiwizacyjne.

2) Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również organy ścigania i organy państwowe, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 

5. Okres przechowywania
1) Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) będą przetwarzane przez czas istnienia tego interesu lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych.

2) Dane przetwarzane w celach kontaktów marketingowych- wysyłki Newslettera będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera.

3) Dane przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) będą przetwarzane przez czas jej trwania a następnie przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń.

4) Dane osobowe przetwarzane na podstawie realizacji obowiązków prawnych, będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia danego obowiązku ciążącego na Administratorze, np. dane zawarte w dokumentacji księgowej, np. na fakturach będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym faktura powstała.


6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale może być konieczne w celu realizacji danego celu przetwarzania.

2) W zamieszczonych w Serwisie formularzach pola wymagane zostały oznaczone gwiazdką. Wpisywanie pozostałych danych do formularzy jest dobrowolne.


7. Informacje o braku profilowania i transferze danych poza EOG

1) Dane osobowe Użytkowników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2) Dane osobowe Użytkowników nie będą transferowane do krajów trzecich.
 

II. Zasady wykorzystywania przez Serwis https://pkspolonus.pl/ plików cookies
 

1. Czym są pliki cookies

1) Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz).

2) Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają Administratorowi identyfikacji Użytkownika. Pliki cookie nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.


2. Jakie pliki cookies wykorzystujemy i do czego?

Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies można podzielić na:

a. Niezbędne -  Pliki cookie konieczne do poprawnego funkcjonowania podstawowych modułów Serwisu (mechanizm logowania, wyszukiwarki kursów, preferencji prywatności). Zablokowanie tych plików spowoduje nieprawidłowości w działaniu witryny. Niezbędne pliki cookie nie przechowują danych osobowych.

b.Analityczne/Wydajności - Pliki cookie usług zbierania danych statystycznych o sposobie korzystania z portalu, przekierowań, liczby odwiedzin, czasu wizyty na portalu, źródeł ruchu. Dane pomagają w pracach związanych z poprawą wydajności portalu, przygotowywania usprawnień etc. Agregowane dane nie zawierają danych osobowych.

c. Funkcyjne -  Pliki cookie umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcji logowania (łączenie konta w systemie z kontami wybranych portali społecznościowych). Wyłączenie tych ciasteczek może spowodować niepoprawne działanie wspomnianych mechanizmów logowania się.

d. Marketingowe - Pliki cookies służące do wyświetlania reklam.


3. Jak zarządzać plikami cookies?

1) Po wejściu pierwszy raz na Serwis na dole po lewej stronie pojawia się informacja o stosowanych plikach cookies. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania wszystkich plików cookies, odrzucenia wszystkich plików cookies lub przejścia do „Preferencji” na których może wyrazić zgodę na poszczególne pliki cookies w zależności od celu ich stosowania (funkcjonalne, analityczne, wydajnościowe reklamowe).

2) Administrator informuje również Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3) Wszystkie pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej (wyczyszczenie plików cookies), programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.


4. Pliki cookies podmiotów trzecich

1) Google Analytics

Do procesu analizy statystyk Serwis korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia firmy Google LLC. Google Analytics stosuje pliki cookie, które zapisywane są na komputerze Użytkownika i które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzysta on z Serwisu. Narzędzie pozwala powiązać aktywność użytkowników Serwisu z ich aktywnością na innych stronach.

Google Analytics korzysta z tych informacji do przygotowywania raportów na temat aktywności użytkowników w Serwisie.

Adres IP zarejestrowany przez Google Analytics za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika nie jest zapisywany przez Google razem z innymi danymi. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. Ponadto użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie przez Google Analytics danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz danych dotyczących korzystania z tej witryny internetowej oraz na przetwarzanie tych danych przez Google Inc.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami pod linkami: https://policies.google.com/technologies/cookies oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .


2) Google Ads

W celu optymalizacji naszej oferty możemy korzystać z technologii Google Ads, firmy Google LLC. Wykorzystywana jest ona do tworzenia profili użytkowania pod pseudonimem, z uzyskaniem informacji o sposobie przeglądania stron z użyciem plików cookie.

Administrator korzystając z Google Ads, nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane wyłącznie po stronie Google, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jako użytkownikiem usług Google.

Administrator, korzystając z Google Ads, definiuje wyłącznie grupy odbiorców, do których mają docierać jego reklamy. To Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Użytkownikowi reklamę Administratora.

Istnieje możliwość zablokowania plików cookies Google Ads przy wykorzystaniu mechanizmu Ustawień zaimplementowanego w Serwisie albo za pomocą ustawień reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/ .

Informacje o tym jak Google przetwarza dane Użytkowników opisane są w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy oraz https://policies.google.com/technologies/ads Zachęcamy do przeczytania!


3) Wtyczki społecznościowe

W naszym Serwisie korzystamy z wtyczek portalu społecznościowego Facebook, którego właścicielem jest firma Meta.

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisu w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowywanie Użytkownika odwiedzającego Serwis do profili społecznościowych firmy.

Wtyczka znajduje się w naszym Serwisie i początkowo nie jest aktywna. Po wywołaniu serwisu społecznościowego otworzy się nowe okno z zaproszeniem do zalogowania się. W takim przypadku na komputerze Użytkownika zostanie zapisany plik cookie. Jeśli Użytkownik nie kliknie tego przycisku lub nie jest zalogowany w portalu społecznościowym, plik cookie nie zostanie zapisany na jego komputerze. Jednak w momencie wejścia w interakcje z wtyczką, na przykład klikając przycisk witryny Facebook „Lubię to” lub zostawiając komentarz, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwisu społecznościowego, a następnie zostanie tam zapisana.
 

III. Informacje o przetwarzania danych osobowych osób korespondujących z PKS POLONUS drogą mailową

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z PKS POLONUS:
 

Administrator i Inspektor Danych Osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A.  z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Alejach Jerozolimskich 144, tel.: 22 823 62 00, adres e-mail: sekretariat@pkspolonus.pl, dalej jako „Administrator” lub „PKS POLONUS”.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@pkspolonus.pl 


Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania

3. Podane w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na: obsłudze prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

5. Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z PKS POLONUS, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu jej prawidłowego wykonania.

6. Jeżeli zwróci się Pani/Pan do PKS POLONUS z prośbą o przedstawienie oferty, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedniej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeśli ma być Pani/Pan stroną umowy) lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jeśli reprezentuje Pani/Pan podmiot prawny.


Odbiorcy danych

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


Okres przechowywania

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Prawa osób fizycznych

9. Na zasadach opisanych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

c) żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

e) przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO);

10. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adresy mailowe wskazane w punkcie 1 i 2 powyżej, lub listownie na adres siedziby Administratora.

11. Każda osoba fizyczna posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.


Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

12. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię, nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest w większości dobrowolne i zależne od sprawy, w jakiej następuje kontakt z PKS POLONUS.


Informacje o braku profilowania i braku przekazania danych poza EOG

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2023 r.