Podróżny albo osoba uprawniona może złożyć do przewoźnika reklamację, dotyczącą jakości świadczonych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (np. opóźnienia, niewłaściwego komfortu podróży itp.). źródło>>.  Odpowiedź na reklamację będzie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006r.)

Reklamacje

Pola oznaczone * są wymagane

Według Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa wniosek reklamacyjny składa się w formie pisemnej. Do wniosku powinny być dołączone oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd) oraz oryginały lub potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia - w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pasażerów, firma Polonus umożliwia złożenie skargi poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej. Jeśli jednak wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa powyżej, przewoźnik ma prawo poprosić Klienta, aby uzupełnił dokumentację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Nieuzupełnienie dokumentów spowoduje, że reklamacja nie będzie rozpatrzona.

Przepisz kod:*


CAPTCHA Image