Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w PKS POLONUS w Warszawie S.A.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, informujemy, iż: Administrator i Inspektor Ochrony Danych

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Alejach Jerozolimskich 144, adres e-mail: sekretariat@pkspolonus.pl, dalej jako „Administrator”.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@pkspolonus.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
4. Jeżeli ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22(1) Kodeksu Pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Pozostałe dane np.  zdjęcie, dane do kontaktu oraz inne informacje zawarte w CV lub liście motywacyjnym będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Zgodę wyraża Pani/Pan poprzez swoje wyraźne działanie polegające na dobrowolnym wysłaniu swoich dokumentów aplikacyjnych.
5. Jeżeli ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, B2B), dane osobowe, które są dla Administratora niezbędne do zawarcia umowy  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Pozostałe dane, które dodatkowo zawrze Pani/Pan w dokumentach aplikacyjnych np. zdjęcie, informacje o hobby, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Zgodę wyraża Pani/Pan poprzez swoje wyraźne działanie polegające na dobrowolnym wysłaniu swoich dokumentów aplikacyjnych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji przeprowadzanych w przyszłości na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli zostanie ona zawarta w dokumentach aplikacyjnych.

Okres przechowywania i możliwość odwołania zgody

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
8. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej, jeśli wycofa Pani/Pan wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych.
9. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na adres mailowy: rekrutacja@pkspolonus.pl  oraz iod@pkspolonus.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

Odbiorcy danych

10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych, hosting serwera) prawne, doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób fizycznych

11. Na zasadach opisanych w RODO posiada Pani/Pan prawo do:

a) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
b) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
c) żądania sprostowania danych,
d) żądania usunięcia danych,
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych.

12. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adresy mailowe rekrutacja@pkspolonus.pl oraz iod@pkspolonus.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych
14. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Informacja o braku profilowania i braku przekazywania danych poza EOG
15. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Oświadczenie zgody dot. rekrutacji w przyszłości:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.”.


Plik do pobrania