Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów serwisu https://pkspolonus.pl  zwany dalej Regulaminem...


§ 1
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego pkspolonus.pl (Serwis) przez jego Użytkowników, w szczególności określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych Przewoźnika, którego kursy zostały udostępnione za pośrednictwem w/w serwisu w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą systemu płatności internetowej PayU S.A.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu, do zapoznania się z Regulaminem, zaakceptowania jego treści oraz przestrzegania jego postanowień.
3. Administratorem serwisu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000376721, NIP: 525-000-01-27, REGON: 000617166 kapitał zakładowy: 9000000 zł wpłacony w całości.
4. Użytkownik może kontaktować  się z Administratorem Serwisu, elektronicznie pod adresem pomoc@pkspolonus.pl lub korespondencyjnie pod adresem PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. Al. Jerozolimskie 144 , 02-305 Warszawa.
 

§ 2 Definicje


Na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia w nim zawarte oznaczają:
1. Serwis - Internetowy system sprzedaży biletów - serwis https://pkspolonus.pl
2. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu.
3. Pasażer -osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
4. Przewoźnik -Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000376721, NIP: 525-000-01-27, REGON: 000617166 kapitał zakładowy: 9000000 zł wpłacony w całości, realizująca na podstawie stosownych zezwoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wybrane połączenia autobusowe.
5. Operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
6. Strony transakcyjne -strona internetowa serwisu pkspolonus.pl pozwalająca na zakup biletów autobusowych przez Internet.
7. Opłata transakcyjna –opłata pobierana systemowo za obsługę płatności i jest niezależna od ceny biletu i nie  podlega zwrotowi.
8. Bilet -bilet elektroniczny w postaci pliku PDF, będący wygenerowanym z Serwisu i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
9. Bilet SMS –bilet elektroniczny wysyłany przez Serwis na numer telefonu w formie SMS, bilet jednorazowy upoważniający do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
10. Regulamin internetowej sprzedaży biletów pkspolonus.pl -niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.
11. Regulamin Przewozów -regulamin obowiązujący u Przewoźnika.
12. Umowne Warunki Przewozu -warunki przewozu osób i ich rzeczy określane w Regulaminie Przewozów, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu. Akceptacja Warunków Przewozu jest warunkiem dokonania zakupu biletu.
 

§ 3 Zakup biletu - zasady i warunki


1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych Serwisu dokonuje wyboru trasy, terminu, godziny przewozu oraz odpowiedniej taryfy cenowej.
2. Technicznym warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest: poprawne przejście przez proces zakupowy czyli wybranie trasy, daty wyjazdu, rodzaju ulgi lub promocji, podanie adresu email (opcjonalnie numeru telefonu komórkowego w przypadku zakupu biletu SMS oraz imienia i nazwiska pasażera w przypadku kursów międzynarodowych) na który ma być wysłany bilet i dokonanie zapłaty za bilet w systemie transakcyjnym Operatora Płatności, oraz uprzednia - przed dokonaniem zakupu - akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Obowiązkiem pasażera jest zapoznanie się z treścią Regulaminu Przewozów.
Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
4. Od każdej transakcji zakupu dokonywanej poprzez Serwis, pobierana jest Opłata transakcyjna.
5. Po naciśnięciu przycisku „Płacę” Użytkownik za pośrednictwem strony transakcyjnej dokonuje płatności za wybrany bilet przez Operatora Płatności, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.
6. Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 60 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. W przypadku gdy do odjazdu zostało mniej niż 24 h, czas ten wynosi 30 minut. Po przekroczeniu powyższego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz zostaje automatycznie usunięta - wskutek czego nie istnieje możliwość zakupienia biletu w danej sesji. Samodzielna modyfikacja tytułu przelewu lub próby wykonania przelewów ręcznych poza systemem płatności powodują jego odrzucenie. Przeprowadzenie transakcji poza systemem Operatora Płatności jest niemożliwe.
7. Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu z przyczyn, o których mowa powyżej Przewoźnik, administrator serwisu pkspolonus.pl, ani jakikolwiek inny podmiot  nie ponoszą odpowiedzialności.
8. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać adres email, na który przesłany zostanie Bilet. W przypadku gdy Użytkownik wyrazi chęć otrzymania Biletu SMS konieczne jest podanie  także numeru telefonu komórkowego, na który zostanie przesłany Bilet SMS.
9. W celu dokonania płatności za wybraną podróż należy posiadać obsługiwaną przez Operatora Płatności kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
10. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
11. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 - drukuje właściwy bilet. Koszty wydrukowania biletu elektronicznego ponosi każdorazowo Użytkownik. W przypadku zakupu biletu z zaznaczoną opcją „Bilet na SMS”, bilet zostanie wysłany na numer telefonu podany podczas procesu zakupu.
12. Wydrukowany Bilet lub Bilet SMS jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odczytania z wydrukowanego biletu, co najmniej podstawowych elementów jego treści określonych w ust. 13 pkt. 3,4,5,6,7 oraz przechowywania biletu SMS przez cały czas trwania umowy przewozu. Pasażer jest zobowiązany zapewnić możliwość okazania biletu w formie SMS przez cały czas podróży, w szczególności do zapewnienia, iż aparat telefoniczny, smartfon lub inne podobne urządzenie przy pomocy, którego odebrano bilet w tej formie, nie rozładuje się w trakcie podróży.
13. Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać:
 1. numer,
 2. datę wystawienia,
 3. cenę,
 4. trasę,
 5. termin przewozu,
 6. zakres uprawnień do ulgowego przejazdu, z których korzysta pasażer oraz
 7. dane Przewoźnika
14. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Serwisu skutkuje zawarciem wiążącej Umowy przewozu pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem oraz oznacza akceptację Umownych Warunków Przewozu, a w szczególności warunków dotyczących stosowanych cen, warunków potrącenia odstępnego w przypadku odstąpienia przez podróżnego od umowy przewozu.
15. Płatności online obsługuje Operator Płatności, który przez własny system transakcyjny udostępnia formy płatności określone w serwisie PayU pod adresem http://payu.pl/nasi-partnerzy


§ 4 Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów 
 

1. Istnieje możliwość zwrotu biletów nabytych przez serwis pkspolonus.pl (odstąpienia od umowy przewozu) przed rozpoczęciem podróży.
2. Stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 poz. 1173 tekst jedn.) Podróżnemu:

a) który odstąpił od umowy przewozu albo
b) którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego (dotyczy to w szczególności osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie albo uciążliwych dla podróżnych)

przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.
3. W przypadku dyspozycji zwrotu biletu najpóźniej na 10 minut przed odjazdem z przyczyn leżących po stronie Pasażera Serwis pobiera odstępne w wysokości 20% wartości biletu. Zwroty biletów za pośrednictwem serwisu pkspolonus.pl są możliwe najpóźniej na 10 minut przed odjazdem. Zwroty z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika wykonywane są w całości. W przypadku dyspozycji zwrotów do transakcji wykonanych kartami płatniczymi, zwroty następują bezpośrednio na rachunek bankowy powiązany z kartą w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
4. W przypadku zwrotu biletu z przyczyn leżących po stronie Pasażera opłata transakcyjna nie jest zwracana.
5. Czynności związane z realizacją uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wykonywane przez serwis pkspolonus.pl:

a) dla Użytkownika, który kupił bilet po zalogowaniu do konta w serwisie pkspolonus.pl (zakładka Moje konto – Historia zrealizowanych zamówień – Szczegóły zamówienia – Akcje – Zwróć z opłatą – „Wykonaj zwrot z potrąceniem opłaty manipulacyjnej".
b) dla Użytkownika kupującego przez konto anonimowe (bez rejestracji Użytkownika w serwisie pkspolonus.pl), po poprawnym wypełnieniu formularza zwrotu, dostępnego pod adresem https://pkspolonus.pl/pl/zarzadzaj-biletem/zwrot-biletu

6. Postanowienia ust. 1- 5, nie ograniczają prawa podróżnego także do zmiany umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu, co jest uprawnieniem podróżnego wynikającym z ustawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 5  Wystawianie faktur VAT


1. W przeciwieństwie do biletu zakupionego w kasie, bilet internetowy nie jest fakturą VAT. W przypadku chęci otrzymania Faktury VAT, należy wybrać odpowiednia opcję (zaznaczyć przycisk TAK przy pytaniu "Czy chcesz otrzymać fakturę VAT" znajdującym się w procesie zakupu biletu (krok 3 Dane kupującego).

2. Serwis udostępnia możliwość pobierania faktury VAT do zrealizowanej transakcji zakupu biletów za pośrednictwem Serwisu pod warunkiem zaznaczonej opcji TAK przy opcji „Czy chcesz otrzymać fakturę VAT”, która znajduje się w procesie zakupu krok 3 Dane kupującego.

3. Serwis umożliwia korektę danych i wystawienie noty korygującej do faktury poprzez odnośnik przesłany w wiadomości z biletem wysłanej na adres e-mail podany w procesie zakupu lub poprzez konto zarejestrowanego użytkownika.

4. Serwis umożliwia korektę danych i wystawienie faktury korygującej do faktury pierwotnej oraz faktury z nowymi danymi poprzez odnośnik przesłany w wiadomości z biletem wysłanej na adres e-mail podany w procesie zakupu lub poprzez konto zarejestrowanego użytkownika. Użytkownik ma możliwość jednokrotnej zmiany danych na fakturze do 14 dni od daty zakupu. Niespełnienie tych warunków uniemożliwia edycję faktury.

5. Akceptacja regulaminu lub dokonanie płatności oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 32 w zw. z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

6. W przypadku nie zaznaczenia w trakcie zakupu biletu opcji TAK przy pytaniu „Czy chcesz otrzymać fakturę VAT”, Użytkownik nie ma możliwość wygenerowania faktury VAT.


§ 6 Prawa i obowiązki Stron


1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
2. Użytkownik zobowiązany jest podać przy zakupie w systemie prawdziwe i aktualne dane.
3. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
4. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
5. Serwis pkspolonus.pl zastrzega sobie prawo do zawiadomienia właściwych organów państwowych w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym.
6. Administrator serwisu informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo przewozowe:

a) osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego;
b) osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

7. Przewoźnik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku podania nieprawdziwych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą Operatora Płatności.

§ 7 Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez Serwis pkspolonus.pl są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty ujawnienia nieprawidłowości w realizacji transakcji zakupu, na adres: Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa lub na adres email reklamacje reklamacje@pkspolonus.pl
2. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, uprawniony może złożyć w terminie 1 rok od daty zdarzenia, w dowolnym punkcie odprawy Przewoźnika. Niezależnie do powyższego, za skutecznie złożoną będzie także uważana reklamacja złożona na adres Administratora Serwisu tj. PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa albo na adres email Administratora Serwisu: reklamacje@pkspolonus.pl
3. Reklamacja będzie rozpoznana przez Administratora Serwisu w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, przy czym termin ten ulega wydłużeniu w przypadku wezwania Użytkownika przez Administratora Serwisu do uzupełnienia reklamacji w trybie określonym w ust.3 niniejszego paragrafu.
4. Złożenie reklamacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oznacza zgodę pasażera  na doręczenie przez przewoźnika:
1)  odpowiedzi na reklamację,
2) wezwania do uzupełnienia braków reklamacji - na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana,
3)  potwierdzenia wpływu złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej wpływu.
5. Administrator serwisu wskazuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr. 38 poz. 266, zwanym dalej „Rozporządzeniem”): Reklamacja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu powinna zawierać:
 1. datę sporządzenia reklamacji;
 2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
 3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
 4. uzasadnienie reklamacji;
 5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
 6. wykaz załączonych dokumentów;
 7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
6. Do reklamacji powinny być dołączone oryginał biletu lub kwit bagażowy oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
7. Jeżeli złożona reklamacja nie spełnia warunków wskazanych w pkt. 4, Przewoźnik wzywa pasażera nie później niż w okresie 14 dni od dnia jej wpływu, do usunięcia braków reklamacji w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Termin, o którym mowa w ust. 2, biegnie od dnia otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji.
8. Odpowiedź na reklamację zawiera:
 1. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) przewoźnika;
 2. informację o uznaniu albo nieuznaniu reklamacji w całości albo w części;
 3. uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji w całości albo w części;
 4. w przypadku przyznania odszkodowania - kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jego wypłaty;
 5. w przypadku zwrotu należności - określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;
 6. pouczenie o prawie odwołania do przewoźnika w przypadku nieuwzględnienia reklamacji w całości albo w części;
 7. pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu;
 8. podpis osoby upoważnionej - w przypadku odpowiedzi na reklamację udzielonej w formie pisemnej albo elektronicznej.
 9. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 6, są zwracane uprawnionemu albo podróżnemu najpóźniej w dniu udzielenia odpowiedzi na reklamację przesyłką rejestrowaną w rozumieniu Prawa pocztowego."


§ 8 Ochrona danych osobowych


PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. informuje , iż:
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika/Pasażera, który nabywa bilet na kurs Przewoźnika jest Przewoźnik, z którym Użytkownik/Pasażer zawarł umowę przewozu za pośrednictwem serwisu https://pkspolonus.pl. PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. jako administrator serwisu pkspolonus.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia Użytkownikowi/Pasażerowi zakupu biletu przez Internet.
2. Podane przez Użytkownika/Pasażera dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu zawarcia i realizacji umowy przewozu;
 2. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu realizacji usług serwisu https://pkspolonus.pl,co stanowi prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora Serwisu.
3. Podanie przez Pasażera/Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy przewozu za pośrednictwem serwisu internetowego https://pkspolonus.pl
4. Dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Przewoźnikiem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, finansowo-księgowe, archiwizacji, prawne itp. 
5. Dane osobowe będą przechowywane od momentu skorzystania z Serwisu w celu zakupu biletu autobusowego za pośrednictwem serwisu internetowego https://pkspolonus.plmaksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i/lub na przesyłanie informacji handlowej dane osobowe niezbędne do prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Przewoźnika będą przechowywane od momentu wyrażenia ww. zgody/zgód do momentu ich cofnięcia, maksymalnie przez okres 6 lat od dnia wykonania umowy przewozu.
7. Pasażerowi/Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • żądania od Przewoźnika dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowej przez Przewoźnika, w dowolnym momencie poprzez złożenie Przewoźnikowi oświadczenia w tym zakresie – w drodze pisemnej lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iod@pkspolonus.pl,
 • do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i realizacji umowy przewozu za pośrednictwem serwisu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Przewoźnika
8. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy Prawo przewozowe na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe Pasażera (np. imię nazwisko), jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika w regularnym przewozie osób. W przypadku, gdy określony Przewoźnik, od którego pasażer zakupuje za pośrednictwem serwisu https://pkspolonus.pl bilet, wymaga umieszczenia takich danych, nie podanie danych może uniemożliwić zakup biletu.
Dowiedz sie więcej https://pkspolonus.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci
 


§ 9 Opłaty transakcyjne


1. Przy każdej transakcji zakupu biletu zawartej poprzez Serwis pobierana jest opłata transakcyjna w kwocie 1 zł brutto. Kwota ww. opłaty jest przychodem firmy PKS „POLONUS” w Warszawie S.A.
2. Biura podróży lub inne stacjonarne punkty sprzedaży prowadzące  stacjonarną sprzedaż biletów na podstawie umowy handlowej podpisanej z firmą PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. Mają prawo doliczyć do kwoty zamówienia opłatę transakcyjną. Opłata transakcyjna naliczona przez punkty sprzedaży stacjonarnej jest przychodem punktów sprzedaży i  nie jest przychodem PKS „POLONUS” w Warszawie S.A.
3. Przy zwrocie biletu zakupionego poprzez Serwis opłata transakcyjna nie podlega zwrotowi.
 

§ 10 Postanowienia końcowe


1. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie i dokonywanie zakupu biletu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem i Regulaminem Przewozów.
2. Akceptacja Regulaminu na stronie serwisu pkspolonus.pl stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu poprzez Serwis.
3. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu, zawierane są na czas wykonania przewozu na jaki zakupiono bilet. Minimalny czas trwania zobowiązań klienta z takich umów obejmuje czas do opuszczenia środka transportu - z końcem trasy, na którą zakupiono bilet albo na przystanku wcześniejszym (jeżeli klient opuści pojazd wcześniej).
4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Do transakcji zawartych za pośrednictwem serwisu pkspolonus.pl stosowny będzie Regulamin obowiązujący w dacie zakupu biletu.
 
  

Regulamin obowiązuje od dnia 21.11.2019 roku