Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS” w Warszawie S.A. Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę: Remont 11 szt. pokoi w Hostelu Zachodnim znajdującym się w budynku administracyjno -biurowym PKS POLONUS w Warszawie al. Jerozolimskie 144. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
 
I. Informacje dodatkowe:

1.Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: P. Stanisław Łukaszewski, e-mail: s.lukaszewski@pkspolonus.pl, od poniedziałku do  piątku w godzinach od 7:00 do 14:30).

II. Określenie przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest remont 11 szt. pokoi w Hostelu Zachodnim znajdującym się w budynku administracyjno -biurowym PKS POLONUS w Warszawie al. Jerozolimskie 144.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby usługa będąca przedmiotem zamówienia była wykonana w terminie do 31 grudnia 2018 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie usług budowlanych w okresie nie krótszym niż 3 lata do daty złożenia oferty.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż wartość umowy brutto, ważną co najmniej przez przewidziany w umowie okres wykonywania umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obejmujące powstanie katastrofy budowlanej wskutek zaniedbania Wykonawcy, a także odpowiedzialność za wszelkie inne szkody (zarówno osobowe jak i majątkowe), które Wykonawca może spowodować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy tak w trakcie jej wykonywania jak i ujawnione później), a w przypadku krótszego okresu ubezpieczenia zobowiąże się do jego przedłużenia i złoży do oferty stosowne oświadczenie.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące niniejszego zamówienia będą przekazywane pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy są obowiązani kierować na adres lub nr faksu podany w rozdziale I SWZ. Jeżeli dotrą one do Zamawiającego po godzinie 10:00 ostatniego dnia, w którym upływa termin, uznaje się je za wniesione po terminie.
4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Stanisław Łukaszewski, tel. 600 911 101
e-mail: s.lukaszewski@pkspolonus.pl
(pon.- piąt.(7:00-15:00)
5.Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ.

VII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w sekretariacie – pokój 616 (IV piętro), w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 144 w Warszawie.
2. Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2018 r. o godz. 10:00
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania przesyłką poleconą.
4. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie w terminie złożyć oferty.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
7. Zamawiający otworzy oferty dnia 22.10.2018 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej zlokalizowanej na IV piętrze siedziby Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 144 w Warszawie.
8. Otwarcie ofert jest jawne.
9. Nazwa firmy i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania ogłoszone są osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowywane w protokóle postępowania.
10. Informacje, o których mowa w punkcie 9 doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
11. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Ogłoszenie
SWZ
Ogłoszenie o złożonych ofertach
Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, NIP: 525-000-01-27 (dalej: My, Spółka lub PKS POLONUS). Jesteśmy właścicielem Hostelu „Zachodni”, Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia oraz Przewoźnikiem wykonującym krajowe i międzynarodowe przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS POLONUS wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacji usług przewozowych i hostelowych
  • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
  • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
  • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS POLONUS przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

  • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
  • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
  • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
  • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
  • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się