Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 144, zwana dalej spółką. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na Wykonanie podziemnego zbiornika żelbetowego p.poż. z instalacją technologiczną dla budynku biurowo – hotelowego i budynku Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia położonych w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144 oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej hydrantowej w budynku biurowo – hotelowym i w budynku Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia położonych w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144”
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Postępowanie nr:  POLONUS/AA/11/2016
SWZ dostępna pod adresem: www.pkspolonus.pl

Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa podziemnego zbiornika żelbetowego przeciwpożarowego z instalacją technologiczną dla istniejącego budynku biurowo –hotelowego w terenie zieleni – w trawniku o pojemności 100 m³ i powierzchni zabudowy 58,50 m², w odległości 5,00 m od budynku biurowo- hotelowego i 2,20 od budynku dworca PKS  oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej hydrantowej od poziomu +1 do poziomu +9 w budynku biurowo – hotelowym oraz w budynku Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia położonych w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144 zgodnie z dokumentacją projektową oraz SWZ  z VII 2016 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w niżej podanych Załącznikach będących integralną  częścią SIWZ.

I. Dokumentacja dot. budowy podziemnego zbiornika żelbetowego p.poż. dla budynku biurowo – hotelowego i budynku Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia położonych w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, dz. ew. 39/1, obręb 2-02-03
 • 1. Pozwolenie na budowę Decyzja nr 180/2015 z dnia 14 września 2015 r. wydana przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy,
 • 2. Projekt architektoniczno – budowlany podziemnego zbiornika żelbetowego p.poż. dla istniejącego budynku biurowo – hotelowego Dworca Zachodniego PKS ,,POLONUS” Al. Jerozolimskie 144 w Warszawie, dz. ew. 39 obręb 2-02-03, VI 2015r.,
 • 3. Projekt budowlano – wykonawczy zbiornika żelbetowego podziemnego p.poż. dla istniejącego budynku biurowego Dworca Zachodniego i części technologicznej instalacji p.poż., I 2015r.,
 • 4. Przedmiar robót na wykonanie zbiornika p.poż.

II. Dokumentacja dot. wykonanie instalacji przeciwpożarowej hydrantowej w budynku biurowo – hotelowym i w budynku Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia położonych w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, dz. ew. 39/1, obręb 2-02-03
 • 1. Projekt wykonawczy instalacji p.poż. hydrantowej, XII 2010r.,
 • 2. Aneks do projektu instalacji przeciwpożarowej hydrantowej, XII 2015r.,
 • 3. Przedmiar robót na wykonanie instalacji p.poż. hydrantowej.

W/w projekty wykonane zostały przez firmę  Pracownia Architektoniczna Małgorzata Bosek, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 53 m 65. W/w dokumentacja określa warunki, sposoby wykonywania i zakres robót, jak również procedury kontroli robót i materiałów podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta znajduje się do wglądu w Dziale Administracji PKS POLONUS, IV p., pokój 611oraz na stronie internetowej www.pkspolonus.pl.

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia do 120 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. :
 • a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w okresie nie krótszym niż 3 lata do daty złożenia oferty,
 • d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat, na terenie lub obiekcie porównywalnym z przedmiotem zamówienia należycie zrealizował co najmniej 3 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Potwierdzenie musi zostać wykonane załączonymi referencjami, że usługi te zostały wykonane należycie. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (zgodnie z pkt. c) – w tym okresie, o wartości przekraczającej, co najmniej dwukrotnie wartość całkowitą oferty brutto przewidzianą do realizacji przez Wykonawcę. Potwierdzenie musi zostać wykonane załączonymi referencjami, dokumentami, że usługa/i te zostały wykonane należycie,
 • e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 • f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość umowy brutto, ważne co najmniej przez przewidziany w umowie okres wykonywania umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obejmujące powstanie katastrofy budowlanej wskutek zaniedbania Wykonawcy, a także odpowiedzialność za wszelkie inne szkody (zarówno osobowe jak i majątkowe) które Wykonawca może spowodować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy (tak w trakcie jej wykonywania jak i ujawnione później), a w przypadku krótszego okresu ubezpieczenia zobowiąże się do jego przedłużenia i złoży do oferty stosowne oświadczenie.

Wadium przetargowe
Zamawiający wymaga wniesienie wadium.
Kryteria oceny ofert
cena oferty - 100%


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój 611 do dnia 17.08.2016 r. do godz. 10:00, IV piętro pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144,Sala konferencyjna, IV piętro w dniu 17.08.2016 r. o godz. 13:00.

Termin związania ofertą

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni od daty otwarcia ofert.
Informacje dodatkowe:
1. Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Grażyna Mirzałek, tel.: 512 873 531
Stanisław Łukaszewski, tel. 600 911 101.Przetarg unieważniony
Ogłoszenie
SWZ
Dokumentacja budowy zbiornika przeciwpożarowego
Dokumentacja dot. instalacji hydrantowej
Dokumentacja instalacja. Projekt wykonawczy instalacji hydrantowej 2010r                                  
Aneks do projektu instalacji hydrantowej 2015 r
          
 

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, NIP: 525-000-01-27 (dalej: My, Spółka lub PKS POLONUS). Jesteśmy właścicielem Hostelu „Zachodni”, Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia oraz Przewoźnikiem wykonującym krajowe i międzynarodowe przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS POLONUS wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług przewozowych i hostelowych
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
 • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
 • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS POLONUS przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
 • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
 • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się