Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 144, zwana dalej spółką. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Prawa użytkowania wieczystego działek gruntu po położonych w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. J.P. Morawicza 3 oraz prawa własności posadowionych na tych działkach budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1N/00047416/5. Prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 roku.
 
 • a) Działka nr 2/18 o pow. 13 135 m2: niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona 4.6 UC i 4.5 UC- tereny usług cenotwórczych. Cena wywoławcza nieruchomości: 867 000,00 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się  w dniu 12 lipca 2016 r. w godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie Al. Jerozolimskie 144, w sali konferencyjnej na IV piętrze. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia w gotówce wadium w wysokości 86 700,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).

 • b) Działka nr 2/19 o pow. 6 110 m2: dwa budynki mieszkalne o pow. użytkowej odpowiednio 79,23 m2 i 247,8 m2, w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego część oznaczona 4.5 UC – teren usług cenotwórczych, część południowo – zachodnia 4.12 KS - tereny o przeznaczeniu jako teren parkingów i obiektów obsługi komunikacyjnej. Budynki mieszkalne aktualnie są użytkowane przez najemcę, który wynajmuje od Spółki poszczególne     budynki w ramach umowy najmu. Nabywca w/w nieruchomości zgodnie z art. 678 kodeksu cywilnego wstąpi w te stosunki najmu w miejsce zbywcy jako Wynajmujący. Cena wywoławcza nieruchomości: 489 000,00 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).
Przetarg w formie licytacji ustnej     odbędzie się  w dniu 12 lipca 2016 r. w godz. 11:00  w siedzibie Spółki w Warszawie Al. Jerozolimskie 144, w sali konferencyjnej na IV piętrze. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia w gotówce wadium w wysokości 48 900,00 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

 • c) Działka nr 2/20 o pow. 9 296 m2: niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona 4.12 KS - tereny o przeznaczeniu jako teren parkingów i obiektów obsługi komunikacyjnej. Cena wywoławcza nieruchomości: 614 000,00 zł. (słownie: sześćset czternaście tysięcy 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się  w dniu 12 lipca 2016 r. o godz. 12:00  w siedzibie Spółki w Warszawie Al. Jerozolimskie 144, w sali konferencyjnej na IV piętrze. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia w gotówce wadium w wysokości 64 000,0 zł. (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółki prowadzone w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr rachunku 05 1600 1068 0003 0102 0490 6001. w terminie do dnia 11 lipca  2016r. Za termin dokonania wpłaty (wniesienia) wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. W tytule wpłaty wadium należy podać numer lokalu mieszkalnego i jego adres, numer geodezyjny działki i adres nieruchomości, a dowód jego wniesienia uczestnik przetargu (pełnomocnik umocowany notarialnie ) winien przedłożyć Licytatorowi przed otwarciem przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych stu  złotych.

II. Pozostałe warunki przetargu:
 • 1. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 • 2. Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać: dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej), pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego a podmioty gospodarcze dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru.
 • 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium we wskazanej powyżej wysokości i terminie.
 • 4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 • 5. Nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wniesione wadium, które przepada na rzecz Spółki.
 • Sprzedawane nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-13:00, w terminie od  21 czerwca 2016 r. do 11 lipca 2016 r po uprzednim ustaleniu terminu z Kierownikiem Sekcji Administrowania Nieruchomościami, pod nr tel. 22 823 58 28, kom. 728 472 196  godz. 8:00- 14:00, od poniedziałku do piątku.
 • 7. Szczegółowe warunki przetargu i opis nieruchomości określa Regulamin dostępny w siedzibie Spółki oraz na jej stronie internetowej: www.pkspolonus.pl


Ogłoszenie
Regulamin
          

 

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, NIP: 525-000-01-27 (dalej: My, Spółka lub PKS POLONUS). Jesteśmy właścicielem Hostelu „Zachodni”, Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia oraz Przewoźnikiem wykonującym krajowe i międzynarodowe przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS POLONUS wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług przewozowych i hostelowych
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
 • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
 • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS POLONUS przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
 • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
 • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się