Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa zwana dalej spólką zaprasza do skladania ofert w trybie zapytania ofertowego na usługę dostawy i sprzedaży gazu ziemnego w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 
Postępowanie nr: POLONUS/AA/03/2019

I. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa paliwa gazowego - sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego w ilości 1300 MWh/rok. Okres realizacji Oferty Sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego od 01.08.2019 roku do 31.07.2020  roku.

2.Lokalizacja poboru paliwa gazowego:
1)02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 – 1 punkt odbioru,
2)05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Jerzego Przemysława Morawicza 3 – 1 punkt odbioru,
3)05-500 Piaseczno, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 4 – 2 punkty odbioru.

3.Zasady rozliczeń na rynku bilansującym:

1)Wszelkie ryzyko (koszty) związane z rozliczaniem odchyleń rzeczywistego poboru gazu ziemnego wysokometanowego od godzinowo – dobowych planów zapotrzebowania w całości ponoszone będą przez Wykonawcę. Wykonawca będzie również bilansować odchylenia rzeczywistego poboru gazu pomiędzy 4 punktami ich odbioru.
2)Zamawiający zobowiązuje się do odbioru nie mniej niż 825 MWh/rok. Wszelkie opłaty dodatkowe mogą być zastosowane jedynie w przypadku odbioru poniżej ilości 825 MWh/rok.
3)W ramach usługi Wykonawca zobowiązuję się do bezpłatnego przeprowadzenia zmiany dotychczasowego dostawcy nie później niż do 31.07.2019 roku.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
6.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

II.Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby usługi będące przedmiotem zamówienia były wykonywane w okresie od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.07.2020 r.

III.Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.:

 • 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 • 4.posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ważną co najmniej przez przewidziany  w umowie okres wykonywania umowy,  a w przypadku krótszego okresu ubezpieczenia zobowiąże się do jego przedłużenia i złoży do oferty stosowne oświadczenie.  

IV.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.    Oferty można składać w sekretariacie – pokój 616 (IV piętro), w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 144 w Warszawie lub na adres e-mail: a.kowalska@pkspolonus.pl
2.    Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2018 r. o godz. 10:00.
3.    UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
4.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej dn. 24.06.2018 r. o godz. 13:00.

V.   Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.


VI.   Informacje dodatkowe

1.    SWZ dostępna pod adresem: www.pkspolonus.pl w zakładce PRZETARGI.
2.    Osobą uprawnioną do kontaktów jest Anna Kowalska, tel. 602-274-697, adres e-mail: a.kowalska@pkspolonus.pl


Ogłoszenie
ZWZ
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. 2
PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. 3
OGŁOSZENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH
Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, NIP: 525-000-01-27 (dalej: My, Spółka lub PKS POLONUS). Jesteśmy właścicielem Hostelu „Zachodni”, Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia oraz Przewoźnikiem wykonującym krajowe i międzynarodowe przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS POLONUS wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług przewozowych i hostelowych
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
 • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
 • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS POLONUS przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
 • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
 • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się