Formularz informacyjny dla kandydatów do pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKS POLONUS

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w PKS POLONUS w Warszawie S.A.
 
Niniejsza informacja określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych w PKS POLONUS.

Dane osobowe gromadzone przez PKS POLONUS w związku z procesami rekrutacyjnymi są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”).

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000376721, REGON: 000617166, NIP: 525-000-01-27, Kapitał zakładowy: 9.000.000 zł, wpłacony w całości (dalej także jako „PKS POLONUS”).

Inspektor ochrony danych
PKS POLONUS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim jest możliwy w formie elektronicznej, na adres e-mail: iod@pkspolonus.pl.
 
Zakres przetwarzanych danych
Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może wiązać się z utratą możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w PKS POLONUS.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie niezbędnym do podjęcia czynności przed zawarciem umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na poszukiwaniu członków zespołu, których kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora oraz na prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do nawiązania współpracy.
4) zgody podmiotu danych osobowych – w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Dane są pozyskiwane od osoby, której dotyczą.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacyjnego do odpowiednich jednostek organizacyjnych PKS POLONUS, zaś w przypadku wyrażenia przez podmiot danych osobowych dodatkowej zgody, celem jest także wykorzystanie Państwa danych w dalszych rekrutacjach.

Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział, oraz w okresie 14 dni po jego zakończeniu.
W przypadku osób, które udzielą PKS POLONUS zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę przez okres dłuższy, niż wskazany powyżej, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, ale nie dłużej, niż 18 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa związane z ochroną danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa:
  1. dane podane przez Państwa mogą być aktualizowane lub uzupełniania w każdym momencie trwania procesu rekrutacyjnego w PKS POLONUS, a także po jego zakończeniu (o ile kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych po zakończeniu procesu rekrutacji).
  2. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych,
  3. prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  4. prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym prawo do sprzeciwu w związku z oparciem przetwarzania danych na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,
  7. prawo cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie wpływa to na ważność czynności przetwarzania dokonanych przed wycofaniem zgody (dotyczy przetwarzania danych po zakończeniu procesu rekrutacji – na podstawie zgody pracownika).
  8. prawo do przeniesienia danych,
  9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działanie lub zaniechanie administratora, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: iod@pkspolonus.pl. lub pocztą lub osobiście na adres siedziby PKS POLONUS: Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane przez PKS POLONUS do przetwarzania podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności firmom kurierskim, prawniczym, ochroniarskim, informatycznym, a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe, płatnicze, księgowe, doradcze i archiwizacyjne.
 
Ponadto, dane mogą być przekazywane organom państwowym i administracji publicznej, które są uprawione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
Administrator informuje, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a podmiot danych nie podlega decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych w PKS POLONUS.
 
____________________________________
Data i podpis
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, na potrzeby dalszych rekrutacji, a tym samym na zachowanie w PKS POLONUS moich danych po zakończeniu procesu rekrutacji, w którym aktualnie biorę udział. Zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody.
 
____________________________________
Data i podpisPlik do pobrania
  

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, a także pomaga w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Klikając „zgadzam się” wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji na stronie, analizy korzystania z witryny i pomocy w działaniach marketingowych. Jeśli wybierzesz opcję „odrzuć” użyjemy tylko plików cookie niezbędnych do działania naszej strony.


Więcej informacji na temat plików cookies

Sprawdź >>>
Zgadzam się