Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKS POLONUS

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w PKS POLONUS w Warszawie S.A.
 
Niniejsza informacja określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych w PKS POLONUS.

Dane osobowe gromadzone przez PKS POLONUS w związku z procesami rekrutacyjnymi są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”).

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000376721, REGON: 000617166, NIP: 525-000-01-27, Kapitał zakładowy: 9.000.000 zł, wpłacony w całości (dalej także jako „PKS POLONUS”).

Inspektor ochrony danych
PKS POLONUS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim jest możliwy w formie elektronicznej, na adres e-mail: iod@pkspolonus.pl.
 
Zakres przetwarzanych danych
Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może wiązać się z utratą możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w PKS POLONUS.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie niezbędnym do podjęcia czynności przed zawarciem umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na poszukiwaniu członków zespołu, których kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora oraz na prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do nawiązania współpracy.
4) zgody podmiotu danych osobowych – w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Dane są pozyskiwane od osoby, której dotyczą.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacyjnego do odpowiednich jednostek organizacyjnych PKS POLONUS, zaś w przypadku wyrażenia przez podmiot danych osobowych dodatkowej zgody, celem jest także wykorzystanie Państwa danych w dalszych rekrutacjach.

Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział, oraz w okresie 14 dni po jego zakończeniu.
W przypadku osób, które udzielą PKS POLONUS zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę przez okres dłuższy, niż wskazany powyżej, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, ale nie dłużej, niż 18 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa związane z ochroną danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa:
 1. dane podane przez Państwa mogą być aktualizowane lub uzupełniania w każdym momencie trwania procesu rekrutacyjnego w PKS POLONUS, a także po jego zakończeniu (o ile kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych po zakończeniu procesu rekrutacji).
 2. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych,
 3. prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 4. prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym prawo do sprzeciwu w związku z oparciem przetwarzania danych na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie wpływa to na ważność czynności przetwarzania dokonanych przed wycofaniem zgody (dotyczy przetwarzania danych po zakończeniu procesu rekrutacji – na podstawie zgody pracownika).
 8. prawo do przeniesienia danych,
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działanie lub zaniechanie administratora, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: iod@pkspolonus.pl. lub pocztą lub osobiście na adres siedziby PKS POLONUS: Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane przez PKS POLONUS do przetwarzania podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności firmom kurierskim, prawniczym, ochroniarskim, informatycznym, a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe, płatnicze, księgowe, doradcze i archiwizacyjne.
 
Ponadto, dane mogą być przekazywane organom państwowym i administracji publicznej, które są uprawione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
Administrator informuje, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a podmiot danych nie podlega decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych w PKS POLONUS.
 
____________________________________
Data i podpis
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, na potrzeby dalszych rekrutacji, a tym samym na zachowanie w PKS POLONUS moich danych po zakończeniu procesu rekrutacji, w którym aktualnie biorę udział. Zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody.
 
____________________________________
Data i podpisPlik do pobrania
  

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, NIP: 525-000-01-27 (dalej: My, Spółka lub PKS POLONUS). Jesteśmy właścicielem Hostelu „Zachodni”, Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia oraz Przewoźnikiem wykonującym krajowe i międzynarodowe przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS POLONUS wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług przewozowych i hostelowych
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
 • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
 • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS POLONUS przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
 • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
 • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się