Rekrutacja zakończona


Działając na podstawie z § 25 Statutu Spółki w zw. z art. 368¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U z 2020 r. poz. 1526 t.j. z dnia 2020.07.24 ze zmianami) oraz na podstawie uchwały nr  29/V/22  z dnia 25 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 144, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376721 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-01-27, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 9.000.000 zł,ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu


1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinna być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:

a)posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)spełnia inne niż wymagane powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych a w szczególności:
- spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) w szczególności posiada pełnią zdolność do czynności prawnych oraz dysponuje aktualnych zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
- nie mają do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- nie mają do kandydata zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996r o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U.2018.1799 t. j. z dnia 2018.09.20).

2.Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b)wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d)pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e)jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3.Dodatkowym atutem Kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu będzie:
a)posiadanie wiedzy w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b)posiadanie doświadczenie w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową.

4.Zgłoszenie powinno zawierać:
 • a)życiorys zawodowy (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
 • b)list motywacyjny,
 • c)dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego,
 • d)dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • e)dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy,
 • f)aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń,
 • g)oświadczenia o spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt. 1, 2  oraz oświadczenie o zapoznaniu się  z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • h)dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w  
 • pkt. 3 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty),
 • i)w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 roku – kandydat zobowiązany jest do złożenia Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2021.1633 t.j. z dnia 2021.09.06) na potwierdzenie czego kandydat w zgłoszeniu przedkłada oświadczenie o złożeniu przedmiotowego dokumentu.


Kandydaci mogą także składać inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Kandydat winien złożyć oryginały oświadczeń oraz kopie pozostałych wyżej wymienionych dokumentów. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.


Zasady postępowania kwalifikacyjnego.
 • 1.Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone osobiście lub przesyłane listem poleconym w terminie do dnia 27.05.2022 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. – nie otwierać”. Pisemne zgłoszenia kandydatów składane osobiście będą przyjmowane w sekretariacie siedziby Spółki, pok. 616 w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje dzień doręczenia.
 • 2.Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń określonym powyżej lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • 3.Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki, od dnia 06.06.2022 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • 4.Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

5.Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
 • a)wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • b)znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • c)znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • d)doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
 • 6.Podstawowe informacje o Spółce tj. Statut, regulamin i schemat organizacyjny, liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2021 r., dane finansowe za 2021 r., podlegające publikacji w KRS, sprawozdania F-01 za okres do końca I kwartału 2022 r. oraz aktualny odpis z KRS będą udostępnione w sekretariacie  siedziby Spółki, w godz. od 8.00 do 15.00, w ciągu 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
 • 7.Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów, określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • 8.Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

Kandydaci powinni podać informacje o sposobie kontaktowania się: adres e-mail oraz telefon kontaktowy.Ogłoszenie:  Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu
 
Data dodania ogłoszenia 22.04.2022 r.
 
  

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, a także pomaga w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Klikając „zgadzam się” wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji na stronie, analizy korzystania z witryny i pomocy w działaniach marketingowych. Jeśli wybierzesz opcję „odrzuć” użyjemy tylko plików cookie niezbędnych do działania naszej strony.


Więcej informacji na temat plików cookies

Sprawdź >>>
Zgadzam się