Rekrutacja zakończona

Działając na podstawie z § 25 Statutu Spółki w zw. z art. 368¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 2019.03.15) oraz na podstawie uchwały nr  102/IV/20 z dnia 12 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 144, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376721 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-01-27, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 9.000.000 zł,, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Członka Zarządu.


1. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki powinna być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)spełnia inne niż wymagane powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych a w szczególności:

- spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) w szczególności posiada pełnią zdolność do czynności prawnych oraz dysponuje aktualnych zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
- nie mają do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- nie mają do kandydata zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996r o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

2.Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Dodatkowym atutem Kandydata na stanowisko Członka Zarządu będzie:

a) posiadanie wiedzy w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) posiadanie doświadczenie w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową.

4. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) życiorys zawodowy (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
b)  list motywacyjny,
c)  dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego,
d) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
e) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy,
f)  aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń,
g) oświadczenia o spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt. 1, 2  oraz oświadczenie o zapoznaniu się  z treścią Informacji Administratora Danych,
h) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w  
pkt. 3 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty),
i)   w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 roku – kandydat zobowiązany jest do złożenia Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186) na potwierdzenie czego kandydat w zgłoszeniu przedkłada oświadczenie o złożeniu przedmiotowego dokumentu.

Kandydaci mogą także składać inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Kandydat winien złożyć oryginały lub odpisy wyżej wymienionych dokumentów. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego.

1. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone osobiście lub przesyłane listem poleconym w terminie do dnia 27.11.2020 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. – nie otwierać”. Pisemne zgłoszenia kandydatów składane osobiście będą przyjmowane w sekretariacie siedziby Spółki, pok. 616 w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje dzień doręczenia.
2.Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń określonym powyżej lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
3.Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki, od dnia 7.12.2020r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
4.Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

5. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
 • a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
6. Podstawowe informacje o Spółce tj. Statut, regulamin i schemat organizacyjny, liczba zatrudnionych wg stanu na 30.09.2020 r., dane finansowe za 2019 r., podlegające publikacji w KRS, sprawozdania F-01 za okres do końca III kwartału 2020 r. oraz aktualny odpis z KRS będą udostępnione w sekretariacie  siedziby Spółki, w godz. od 8.00 do 15.00, w ciągu 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów, określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
8. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.


Kandydaci powinni podać informacje o sposobie kontaktowania się: adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

Ogłoszenie:  Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Członka Zrządu
 
Data dodania ogłoszenia 13.11.2020 r.
 
 

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, NIP: 525-000-01-27 (dalej: My, Spółka lub PKS POLONUS). Jesteśmy właścicielem Hostelu „Zachodni”, Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia oraz Przewoźnikiem wykonującym krajowe i międzynarodowe przewozy autobusowe. Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS POLONUS wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług przewozowych i hostelowych
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
 • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
 • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS POLONUS przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
 • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
 • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się