Przydatne informacje dla Podróżnych przebywających we Lwowie. Wszystkie informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

Kontakt:  


Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Konsul Generalny: Jarosław Drozd
Ukraina, Lwów, Iwana Franki 108, 79011
Tel.: +380 32 2957940
Tel.: +380 32 2957990
Tel.: +380 32 2957955
Tel. dyżurny: +380 952600200
Faks: +380 32 2957980

e-mail: lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl


 

 

 

                << Zobacz Konsulat Poland MFA na mapie >>


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

 Wyjazd i pobyt
Obywatele polscy wjeżdżają na Ukrainę na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej i mogą przebywać na jej terytorium do 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Na przełomie 2013/2014 roku władze ukraińskie wprowadziły przepis, w myśl którego obckorajowców wjeżdżających na Ukrainę obowiązuje wymóg posiadania odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu. Na pierwsze pięć dni pobytu (bez względu na krótszy planowany pobyt) wymagana jest kwota ponad 400 Euro. Ukrańskie władze graniczne uprawnione są do dokonywania weryfikacji posiadanych kwot. źródło informacji>>  

Ubezpieczenie
Ukraina jest członkiem grupy państw, w których obowiązuje Zielona Karta. Należy również wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy honorowane są jedynie polisy wystawione przez Państwową Asekuracyjną Spółkę Akcyjną Ukrainmedstrach (nowa nazwa: PROSTO) lub przez firmy, z którymi spółka ta podpisała stosowną umowę. Ubezpieczenie to można wykupić na granicy. źródło informacji>>

Zdrowie
Zalecane są szczepienia przeciw żółtaczce. Stan sanitarny kraju nie jest najlepszy, turystom zaleca się zabranie ze sobą leków na żołądek. Nie należy pić wody z kranu. Corocznie odnotowuje się wzrost zachorowań na gruźlicę i AIDS. Okresowo, głównie latem, szczególnie w południowych regionach Ukrainy, występują ogniska zapalne żółtaczki i duru brzusznego. W regionach północnych utrzymuje się podwyższony poziom promieniowania po katastrofie w Czarnobylu. Wyposażenie szpitali państwowych jest bardzo złe. Każdy pacjent musi sam płacić za leki, a cudzoziemiec także za opiekę lekarską. źródło informacji>>

Cło
Cudzoziemcy mogą swobodnie wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terytorium kwotę do 10.000 euro, deklarując ją ustnie. Kwotę wyższą niż 10.000 euro należy natomiast zadeklarować pisemnie, przy czym wywożąc ją należy przedstawić dokumenty z banku potwierdzające wypłatę kwoty przekraczającej 10.000 euro. Podobnie ukraińską walutę (hrywnę) można, deklarując ustnie, wwozić i wywozić w wysokości do 15.000 hrywien. Kwotę od 15.000 do 50.000 hrywien należy deklarować pisemnie. Kwotę powyżej 50.000 hrywien można wywozić jedynie za pozwoleniem Narodowego Banku Ukrainy. Na granicy urzędnicy celni często w dowolny sposób interpretują przepisy celne, dlatego można się spotkać z konfiskatą wwożonych czy też wywożonych towarów. W każdym z takich przypadków należy żądać okazania podstawy prawnej oraz pokwitowania za rzeczy zajęte do kontroli celnej. Osoby, które udają się na Ukrainę w celach kulturalnych, artystycznych itp. i wwożą czasowo na teren tego państwa dekoracje teatralne, instrumenty i inne tego typu przedmioty powinny pamiętać o zaopatrzeniu się w Polsce w karnet ATA (http://www.ata.kig.pl ). źródło informacji>>

Utraciłem dokumenty
Jeśli utraciłeś dokument paszportowy za granicą, skontaktuj się z właściwym urzędem konsularnym. Na Twój wniosek konsul po potwierdzeniu danych i tożsamości wyda paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju). Pamietaj, że konsul honorowy nie realizuje spraw paszportowych, czyli nie wydaje również paszportów tymczasowych.

W przypadku utraty dokumentu paszportowego lub jego zniszczenia, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby (czyli za granicą jest to konsul). Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego - wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych - informację, że dokument ten utracił ważność.

Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany (art. 36. 2 ustawy). Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

Aby otrzymać paszport tymczasowy należy złożyć:

  •     wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski są dostępne w urzędzie konsularnym);
  •     jedną kolorową fotografię (warto mieć jedna przy sobie wyjeżdżając za granicę).


Jeśli utraciłeś paszport podczas pobytu w kraju, w którym nie ma polskiego urzędu konsularnego, możesz zwrócić się do konsula przedstawicielstwa dyplomatycznego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej - w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document).

Dokument ten może być wydany na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Polski lubdo innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Tymczasowy dokument podróży wydaje się z upoważnienia państwa, którego wnioskujący jest obywatelem (czyli konsula RP).

W pierwszej kolejności skontaktuj się (telefonicznie bądź e-mailowo) z polskim konsulem wykonującym funkcje w państwie, w którym przebywasz - w celu ustalenia, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać w/w dokument. Konsul udzieli praktycznej porady w zakresie dotyczącym złożenia wniosku o wydanie tymczasowego dokumentu podróży. źródło informacji>>

Utrata pieniędzy
Jeżeli zostałeś napadnięty lub okradziony, przede wszystkim powiadom o tym zdarzeniu lokalną policję. Potem skontaktuj się z najbliższą polską placówką dyplomatyczną lub konsularną. Konsul może ułatwić Ci kontakt z krewnymi lub znajomymi w Polsce, którzy prześlą Ci pieniądze za pośrednictwem banku lub firmy świadczącej tego rodzaju usługi. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, konsul może wypłacić poszkodowanemu polskiemu obywatelowi kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie. Należy pamiętać, że przekazywanie środków pieniężnych przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. Do zdecydowanej większości państw można przesłać pieniądze z Polski drogą bankową. Ponadto w kraju działają firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę, które niemalże natychmiast po potwierdzeniu operacji wypłacają turyście za granicą równowartość kwoty wpłaconej w Polsce.źródło informacji>>


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 


 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.